POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1558/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Porodična kuća, Zemun

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA NEPOKRETNOSTI u svojini izvršnog dužnika GORDANA GRGUR, Beograd, Zemun, Maršala Tita 21, Boljevci, i to nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 682 KO Progar na kat. parc. 796/4, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža PR1, potes Selo.

Procenjeno na: 1.311.767,60 RSD
Početna cena: 655.884,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 131.177,00 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1558/17”.