POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1719/17

PRVA javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stanovi i garaža u kući, Savski Venac

trosobni stan, broj posebnog dela 1, evidencijski broj 1, površine 97m2 u suterenu; višesobni dvoetažni stan, broj posebnog dela 2, evidencijski broj 2, površine 404m2, na prizemlju; i garaža, broj posebnog dela 1, evidencijski broj 3, površine 110m2, u suterenu, sve upisano u B listu-2 deo, u okviru porodično stambene zgrade, spratnosti Po+Pr+Pk, objekat broj 1 u Blistu-1 deo, izgrađene na katastarskoj parceli br 20082, upisane u Listu nepokretnosti broj 4960 KO Savski venac, koja se nalaze u Beogradu , ul. Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 012

Procenjeno na: 218.275.342,20 RSD
Početna cena: 152.792.739,54 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 21.827.534,22 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1719/17”.