POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 64/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
23.11.2019. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 16.11.2016. u 15:00h uz najavu na 060 3607 -633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Četvoroiposobni stan

Četvoroiposobni stan broj 41, na četvrtom spratu, koji se nalazi na ulazu k. br. 95, stambena zgrada k. br. 95-97, u ulici Jove Ilića u Beogradu na katastarskoj parceli 4904/4, upisan u list nepokretnosti 6397 KO Voždovac.

Procenjeno na: 16.143.837,60 RSD
Početna cena: 9.686.302,56 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1.614.383,76 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 22.11.2016. godine do 12 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj I.ii 64/16".