POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 073/13

Druga javna prodaja

Početna cena je
30%
od procenjene vrednosti
26.12.2013. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-3234 / 011 256 -3235

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

neuknjiženog dela nepokretnosti – porodične stambene zgrade porodične stambene zgrade u vanknjižnoj svojini, ul. Knez Danilova br. 49/41 i to

dela porodične stambene zgrade , broj zgrade 1, spratnosti PR +PK, izgrađene na kat.parc. 6111 KO Sremčica ul. kapetana Deroka br. 19,( raniji naziv: Beogradska 5 deo 19) u prirodi :

- stan u suterenu, dvosoban, površine 56,31 kvm, procenjene vrednosti 2.280.164,00 dinara (jedinstvena građevinska celina sa garažom koja je u izvršnih poverilaca) 

- kotlarnica u suterenu, površine 13,03 kvm, procenjene vrednosti 490.235,00 dinara (sa ostavom ima sopstveni ulaz) i

- stan u potkrovlju, trosoban, površine 99,26 kvm, procenjene vrednosti 6.384.459,00 dinara (jedinstvena građevinska celina sa stanom u prizemlju koji je vlasništvo izvršnih poverilaca, nema sopstveni ulaz, već se isključivo do njega može doći ili iz stana u suterenu stepeništem ili kroz glavni ulaz u četvorosoban stan u prizemlju koji je vlasništvo izvršnih poverilaca, pa kroz hodnik (potreba službenosti prolaza) do stepeništa koji vode ka potkrovlju),

faktički deo jedinstvene celine porodične stambene kuće, prema podacima iz Lista nepokretnosti 675 KO Sremčica, spratnost PR +PK (jedan deo nepokretnosti je već prodat u ovom postupku i to: četvorosoban stan površine 163 kvm i jedno garažno mesto površine 25 kvm, oba u prizemlju)

Procenjeno na: 9.154.858,00 RSD
Početna cena: 2.746.457,40 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 915.485,80 dinara što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog zaključka, i o tome obavestili izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno najkasnije do 25.11.2013. godine.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretnosti u predmetu poslovni broj „I.ii 73/13”