POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 92/15

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
26.10.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 25.10.2016. u 11:00h uz predhodnu najavu na 060 360 7633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Kuća i garaža

Kuća k. br. 9a i garaža podignute na kat. parc. 486/1 KO Jajinci, površine 459 m2 - Jajinci, ul. Milke Bosni br 9a. Utveđena je tržišna vrednst od 8.075.771,30 dinara.

Početna cena: 2.422.731,39 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 807.557,13 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz javnom izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 25.10.2016. godine. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 92/15”.