POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 94/13

DRUGA javna prodaja

Početna cena je bila
30%
od procenjene vrednosti
15.07.2014. u 11:00h
održano je usmeno javno nadmetanje

Prostor je prodat!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Poslovni prostor - UL. Makenzijeva

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 727 kvm, se nalazi na II (drugom) spratu stambeno - poslovne zgrade, poslovna zgrada „DOM“ , br. posebnog dela objekta osn. bb, u Beogradu, ul. Makenzijeva br. 51, na kat. parc. 1604 podbroj 1, upisan u Listu nepokretnosti broj 2045 KO Vračar, se prodaje kao USELJIVA.

Procenjeno na: 98.328.000,00 RSD
Prostor je prodat!

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 9.832.800,00 (devetmilionaosamstotinatridesetidvehiljadeiosamstotina) dinara što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka, i o tome obavestili izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 14.07.2014. godine.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu, uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 94/14.