POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 109/13

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
22.04.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 14.03. u 11h i 11.04.2016. u 11h uz najavu na tel. 060/360-76-33

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stambena zgrada

Stambena zgrada za kolektivno stanovanje broj etaža: PR i 4 SP, koja se nalazi u Beogradu, ul. Vlajkovićeva br. 12, na kat. parceli br. 2719/2, br. dela parcele pod zgradom ili objektom 1, broj etaža prizemlji 1, nadyemljom 4, upisana u List nepokretnosti 1386 KO Stari grad, koja se prodaje kao neuseljiva.

Procenjeno na: 1.220.000,00 EUR
Početna cena: 366.000,00 EUR

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 122.000,00 evra, što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 21.04.2016. godine. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 109/13”.