POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 118/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
21.06.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 19.05.2016. u 14:00h

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Četvorosobni stan

broj 4 na prvom spratu, površine 119m2, u ulici Milovana Glišića br.7, broj parcele 11279, upisan u List nepokretnosti 1213 KO Savski venac..

Procenjeno na: 32.684.590,40 RSD
Početna cena: 9.805.377,12 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 3.268.459,04 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 30.05.2016. godine. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 118/16”.