POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 132/13

PRVA javna prodaja

Početna cena je bila
60%
od procenjene vrednosti
22.01.2014. u 11:00h
održano je usmeno javno nadmetanje.

Stan je prodat!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stan na Novom Beogradu

Stan br. 5 koji se nalazi na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje na Novom Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10a, postojeća na katastarskoj parceli broj 1022/16, upisana u List nepokretnosti broj 3542 KO Novi Beograd. Nepokretnost se se prodaje kao neuseljiva.

Procenjeno na: 42.426.637,20 RSD
Početna cena: 25.455.982,32 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 4.242.663,72 dinara što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog zaključka, i o tome obavestili izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno najkasnije do 21.01.2014. godine.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.ii 132/13”