POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 140/13

DRUGA javna prodaja

Početna cena je bila
30%
od procenjene vrednosti
22.10.2013. u 12:30h
održano je usmeno javno nadmetanje

Sve ponuđene stvari su prodate!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Porodična stambena zgrada (Kuća)

Porodična stambena zgrada koja se nalazi na adresi Kragujevački put 76a, Ripanj, upisana na katastarskoj parceli broj 1571/9 u Listu nepokretnosti broj 9202 KO Ripanj kod RS, Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Beograd 2, sa posebnim delovima prema V listu- 2. deo nepokretnosti opisano kao prizemlje garaža i prizemlje šestosoban stan u prizemlju i na galeriji. (faktička površina porodične stambene zgrade uknjižene 312 kvm, neuknjižene 573 kvm)

Procenjeno na: 71.094.000,00 RSD
Početna cena: 21.328.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 2.132.820,00 dinara što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog zaključka, i o tome obavestili izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno najkasnije do 21.10.2013. godine.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.ii 140/13”