POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 172/14

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
30.09.2015. u 12:00h
održano je usmeno javno nadmetanje.
Prodaja je uspela.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Poslovni prostor

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – LOKAL, broj posebnog dela 2, površine 69m2 u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. SLOBODANKE – DANKE SAVIĆ, BEOGRAD broj zgrade 1, broj ulaza 6, sagrađene na katastarskoj parceli 7785/4, upisan u LN 4842 KO Zvezdara.

Procenjeno na: 9.185.071,20 RSD
Početna cena: 2.755.521,36 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 918.507,12 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 29.07.2015. godine. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 172/14”.