POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 183/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
26.01.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 05.12.2016. u 14:00h uz najavu na 060 3607-633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

DvoIPOsobAN stan 62m², Voždovac

Stan br. 10 na drugom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, po strukturi dvoiposoban, površine 62 kvm, koji se nalazi na kat. parc. 7292/2 u Beogradu, ul. Jovana Bijelića br 1, upisan u List nepokretnosti 610 KO Voždovac kao suvlasništvo sa po ½ ovde stranaka, SLAVICE RAKOČEVIĆ, Beograd, ul. Vladimira Tomanovića br. 45/64 i TATJANE VIŠNjIĆ, Beograd , ul. Jovana Bijelića 1 i to se prodaje kao USELjIVO.

Procenjeno na: 6.893.919,20 RSD
Početna cena: 4.136.351,52 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 689. 392,00 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 25.01.2017. godine do 12 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 – broj: 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 183/16”.