POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 210/13

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
02.02.2017. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 28.12.2016. u 16:00h uz najavu na 060 3607-633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

19/82 deo Dvosobni stan 82m², Zemun

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA i to idealnog dela nepokretnosti u obimu udela od 38/82, u susvojini izvršnih dužnika, i to MARIJE TOPALOVIĆ (dev. Aničić) , Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 113 sa 19/82 i MILOŠA ANIČIĆA iz Beograda, Prve pruge br. 5 sa 19/82 dela i to: -dvosobnog stana, površine 82m2, na osmom spratu, u ulici Prve pruge br. 1, broj zgrade 1, broj ulaza 5, broj posebnog dela 99, sagrađen na katastarskoj parceli 2454/5, upisan u List nepokretnosti 2726 KO Zemun, i to se prodaje kao NEUSELjIVO (za predmetnu nepokretnost zaključen je Ugovor o zakupu od 20.02.2016. godine, zaključen na određeno vreme do 20.09.2018. godine).

Procenjeno na: 5.536.511,35 RSD
Početna cena: 1.660.953,40 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 553.651,14 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 01.02.2017. godine do 12 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja broj 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 210/13”.