POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 227/14

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
07.06.2016. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 23.05.2016. u 14:15h uz najavu na 060 3607633.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Objekat trgovine „Eurosalon“

Objekat trgovine „Eurosalon“ koja se nalazi u Beogradu, na kat. parc. 503, Broj dela parcele pod zgradom ili objektom 2, u ul. Vukasovićeva br. 50a, upisan kod Službe za katastar nepokretnosti Rakovica u Listu nepokretnosti br. 313 KO Stara Rakovica se prodaje kao NEUSELjIVA

Procenjeno na: 957.000,00 EUR
Početna cena: 287.100,00 EUR

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od EUR 97.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka, i o tome obavestili izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 06.06.2016. godine. Jemstvo se polaže u gotovom novcu, uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov, broj 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 227/14".