POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 0238/14

PRVA javna prodaja

Početna cena je
60%
od procenjene vrednosti
24.04.2015. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, 1. sprat, Sala za aukcije

Popisane stvari se mogu pogledati uz predhodnu najavu na 011 256-32-34 ili 011 256-32-3

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Peugeot 407

Procenjeno na: 500.000,00 RSD
300.000,00 RSD

 

 

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 238/14, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 238/14.