POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 242/13

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
28.12.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 22.12.2016. u 15:00h uz predhodnu najavu na 060 360 7633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

PETOSOBaN komforan STAN

kroz prizemlje i sprat + 2 POLUSOBE, površine 121m2, u prizemlju objekta 1 - porodične stambene zgrade spratnosti 1Po+1Pr+1Sp, u ulici Dobrivoja Jovanovića 4. deo, sagrađene na katastarskoj parceli 465/7, upisano u V list - 2. deo List nepokretnosti 1945 KO Velika Moštanica (u naravi prizemlje,sprat i potkrovlje stana ima površinu od 189,12 kvm) и

 

GARAŽA

površine 18m2 u podrumu objekta 1 – porodične stambene zgrade, spratnosti 1 Po+1Pr+1Sp, u ulici Dobrivoja Jovanovića 4. deo, sagrađene na katastarskoj parceli 465/7, upisano u V list - 2. deo List 1945 KO Velika Moštanica, (u naravi podrum ima površinu 49,15 kvm)

 

zajedno sa pravom korišćenja na pripadajućem gradskom građevinskom zemljištu, na katastarskoj parceli 465/7 u ul. Dobrivoja Jovanovića 4. Deo, upisanom u A list, List nepokretnosti 1945 KO Velika Moštanica, i to:

 

ZEMLjIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM, površine 1a06m2

ZEMLjIŠTE UZ ZGRADU – OBJEKAT, površine 5a00m2

NjIVA 3. klase, površine 3a12m2.

Procenjeno na: 9.114.247,00 RSD
Početna cena: 2.734.274,10 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatila jemstvo u visini od 911.424,70 dinara (devetstotinajedanaesthiljadačetiristotinedvadeset- četirii70/100), što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome obaveste javnog izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 25.11.2016. godine do 12 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragane Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 242/13”.