POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 247/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Dvosoban Stan

Korisne površine 56m2 (SA LOĐOM 61,50m2), broj posebnog dela 20, na četvrtom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 312, izgrađene na katastarskoj parceli 7785/1, zgrada broj 2, upisane u LN 4598 KO Zvezdara.

Procenjeno na: 10.585.690,20 RSD
Početna cena: 6.351.414,12 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1.058.569,02 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 17.02.2016. godine. Lica koja u navedenom roku iz prethodnog stava ovog zaključka uplatila jemstvo nemaju pravo učestvovanja na nadmetanju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii br. 247/15”.