POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 253/14

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
24.07.2015. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 21.07.2015. godine uz prethodnu najavu na tel. 060/360-76-33.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

1. Jednosoban stan 27 kvm

Jednosoban stan br. 5 u niskom prizemlju, korisne površine 27m2 koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje ulične desno sa objektom br.2 Beograd, Ul.Sazonova br.78., upisana kod RGZ-SKN Beograd 1, u V listu-drugi deo lista nepokretnosti br.3675 KO Vračar, broj parcele 3320/1.

Procenjeno na: 7.677.594,84 RSD
Početna cena: 4.606.556,90 RSD

2. Jednosoban stan 19 kvm

Jednosoban stan br.8 u prizemlju, korisne površine 19m2 koji se nalazi u porodičnoj stambenoj zgradi prvoj dvorišnoj levoj, Beograd, Ul.Sazonova br.78., upisan kod RGZ-SKN Beograd 1, u V listu-drugi deo listu lista nepokretnosti br.3675 KO Vračar, broj parcele 3320/1.

Procenjeno na: 5.432.260,50 RSD
Početna cena: 3.259.356,30 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo za nepokretnosti.Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno jemstvo se može uplatiti zaključno sa 23.07.2015 godine. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja broj 205-177742-71, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii br. 253/14".