POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 270/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
17.11.2015. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti uz prethodnu najavu na tel. 060/360-76-33.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Porodična Stambena zgrada

  • Zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 14m2, broj dela 2, ulica Generala Vasića, katastarska parcela 20416/3, upisan u LN 2121 KO Savski venac;
  • Voćnjak 1. klase, površine 19a57m2, broj dela 3, ulica Generala Vasića, katastarska parcela 20416/3, upisan u LN 2121 KO Savski venac;
  • Porodična stambena zgrada, kućni broj 4, ulica Generala Vasića, katastarska parcela 20416/3, upisana u LN 2121 KO Savski venac;
  • Garaža, ulica Generala Vasića, katastarska parcela 20416/3, upisanom u LN 2121 KO Savski venac.
Procenjeno na: 1.693.000,00 EUR
Početna cena: 1.015.800,00 EUR

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 169.300,00 evra, što predstavlja 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 16.11.2015. godine. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 270/15”.