POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 282/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
23.03.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 16.03.2017. u 14:00h uz najavu na 060 3607-633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Građevinsko, poljoprivredno zemljište i stambeni objekti - surčin

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA NEPOKRETNOSTI izvršnog dužnika sa udelom 1/1, Kompanija Ratko Mitrović akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje učešća u kapitalu zavisnih preduzeća, Beograd, Novi Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 177, MB 07043783, PIB 100002676 koga zastupa v.d. generalni direktor Dragan Ignjatović i to:

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2450/1, površine 2339 m2 ,

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2450/2, površine 944 m2 ,

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2450/3, površine 78 m2 ,

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2450/4, površine 75 m2 ,

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2452/1, površine 18318 m2

(na kojoj parceli se nalaze vanknjižni objekti i to: 5 stambenih objekata – identičnih lamela za smeštaj radnika, spratnosti PR+1, ukupne bruto površine 3922 m2 i korisne površine 3173 m2,

objektom za ishranu radnika koji se sastoji od dve međusobno povezane celine i to kuhinje sa posebnim ekonomskim ulazom i restorana za ishranu radnika sa klubom –kafanom za okupljanje i druženje radnika u slobodno vreme, spratnosti –prizemlje, ukupno bruto površine 1057,00 m2 i neto površine 930,75 m2,

objektom za održavanje higijene smeštajnog kompleksa- perionica, spratnosti PR+O, ukupne bruto površine 250,97 m2 i ukupne korisne površine 217,66 m2

objektom upravne zgrade spratnosti PR+O, ukupne bruto površine 230,58 m2 i ukupne neto površine 196,14 m2 koji se po projektu sastoji od vetrobrana, hodnika, 11 kancelarija i 2 mokra čvora,

objektom spratnosti PR+O, ukupne bruto površine 103,32 m2 i ukupne neto površine 93,95 m2 koji se sastoji od kotlarnice, garderobe i mokrog čvora,

portirnicom, spratnost-prizemlje, ukupne bruto površine 19 m2 i ukupne neto površine 16,08 m2

trafo stanicom, ukupne bruto površine 13,00 m2 i neto površine 11,61 m2)

-zemljište u građevinskom području na kat.parc. 2452/2, površine 5961 m2 ,

-poljoprivrednog zemljišta, njiva 2. klase , Maletinci na kat. parc. 4933/14 , površine 337 m2

-poljoprivrednog zemljišta, njiva 2. klase , Maletinci na kat. parc. 4933/15 , površine 2 m2 , sve upisano u Listu nepokretnosti 3727 KO Dobanovci , Opština Surčin.

Procenjeno na: 361.561.440,90 RSD
Početna cena: 180.780.720,45 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 36.156.144,09 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome obaveste javnog izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno jemstvo se može uplatiti zaključno sa 22.03.2017. godine do 12 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I br. 282/16”.