POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 192/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
27.12.2017. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 25.12.2017. u 13:00h

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Garažna mesta, Drajzerova, Beograd

Garaža 1

Garaža garažno mesto, poslovni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 27, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 1.074.320,10 RSD
Početna cena: 644.592,06 RSD

Garaža 2

Garaža garažno mesto, poslovni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 28, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 1.074.320,10 RSD
Početna cena: 644.592,06 RSD

Garaža 3

Garaža garažno mesto, poslovni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 29, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 1.074.320,10 RSD
Početna cena: 644.592,06 RSD

Garaža 4

Garaža garažno mesto, poslovni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 30, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 1.074.320,10 RSD
Početna cena: 644.592,06 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi po 644.592,06 dinara za svaku nepokretnost (garažno mesto) pojedinačno što predstavlja 60% od procenjene tržišne cene pojedinačnih nepokretnosti, dok na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od procenjene tržišne cene nepokretnosti. Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun javnog izvršitelja broj 205-177742-71, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „uplata ostatka cene u predmetu I.ii.br. 396/15“.