POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.iv.br. 192/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
27.12.2017. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 25.12.2017. u 13:00h

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Garažna mesta, Drajzerova, Beograd

Garaža 1

Garaža garažno mesto, stambeni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 5, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 919.140,53 RSD
Početna cena: 643.398,37 RSD

Garaža 2

Garaža garažno mesto, stambeni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 6, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 919.140,53 RSD
Početna cena: 643.398,37 RSD

Garaža 3

Garaža garažno mesto, stambeni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 9, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 919.140,53 RSD
Početna cena: 643.398,37 RSD

Garaža 4

Garaža garažno mesto, stambeni deo, broj parcele 20294, podbroj 1, broj dela parcele 3, broj posebnog dela objekta 10, KO Savski venac, upisano u LN 4551, ul. Teodora Drajzera 11/l, spratnosti podrum druga etaža, u privatnoj svojini ALPINE GP DOO u obimu 1/1

Procenjeno na: 990.761,87 RSD
Početna cena: 693.533,31 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od po 91.914,05 dinara za pojedinačnu nepokretnost pod rednim brojem 1 do 3, dok je jemstvo za nepokretnost pod rednim brojem 4. iznos od 99.076,19 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 291/16”.