POČETNA
KONTAKT

Važno saopštenje

Na sve postupke u kojima je do 01.07.2016. godine javni izvršitelj doneo zaključak o predujmu troškova postupka,  primenjuje se Pravilnik o Tarifi o nagradama I naknadama troškova za rad izvršitelja (Sl. glasnik RS br. 50/12 i 22/16)

Na pokrenute izvršne postupke pred sudom pre 01.07.2016. godine a predmet je dostavljen javnom izvršitelju u rad posle 01.07.2016. godine, primenjuje se stari ZIO (Sl. glasnik 33/11, 99/11-dr.zakon, 109/13-US, 55/14 I 139/14) a nova Javnoizvršiteljska tarifa.

Na izvršne postupke koji su se vodili pred sudom a kod kojih se , u skladu sa čl. 547 ZIO, izvršni poverilac izjasnio da izvršenje dalje nastavi da sprovodi javni izvršitelj , primenjuje se stari ZIO i plaća se polovina predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom.