POČETNA
KONTAKT

NOVO!

Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, objavljen u Sl. glasniku 4/2016 od 22.01.2016. godine  stupio je na snagu 30.01.2015. godine. Tarifa za rad izvršitelja je umanjena odlukom Ministarstva pravde i državne uprave.

Pogledajte Pravilnik o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama za rad izvrsitelja.pdf

NAKNADE IZVRŠITELJA

PRAVILNIK O TARIFI I NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja.

Član 2

Troškovi postupka nastali pred izvršiteljem obračunavaju se i naplaćuju prema tarifi propisanoj ovim pravilnikom.

Obaveza predujmljivanja troškova iz stava 1. ovog člana nastaje za izvršnog poverioca podnošenjem predloga za izvršenje.

Troškovi iz stava 1. ovog člana čine troškove izvršnog postupka i naknađuju se u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Član 3

Nagrada za rad izvršitelja sastoji se od iznosa koji predstavlja nagradu za pripremanje i vođenje predmeta, nagradu za pojedinačno preduzete radnje i nagradu za uspešnost sprovođenja izvršenja.

Visina nagrade određuje se brojem bodova za pojedine radnje u zavisnosti od vrednosti predmeta izvršenja ili tačno određenim brojem bodova za određene radnje.

Vrednost boda iznosi 120 dinara.

Visina nagrade za rad izvršitelja u predmetima u kojima se može utvrditi vrednost potraživanja (u daljem tekstu: procenjivi predmeti), određuje se u zavisnosti od:

  1. vrednosti glavnog potraživanja koje se prinudno izvršava;
  2. vremena potrebnog za pripremu i obavljanje službene radnje;
  3. paušalnog iznosa za pojedine radnje određene ovim pravilnikom;
  4. naplaćenog iznosa potraživanja koje se prinudno naplaćuje.

Osnovica za obračun visine nagrade iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana je vrednost glavnog potraživanja, a osnovica za obračun visine nagrade iz stava 4. tačka 4) ovog člana je naplaćeni iznos potraživanja.

Visina nagrade za rad izvršitelja iz stava 4. tačka 3) ovog člana obračunava se bez obzira na vrednost glavnog potraživanja.

Član 4

Izvršitelj odlučuje obrazloženim zaključkom o visini predujma na ime nagrade i naknade troškova za jednu ili više radnji koje će biti preduzete.

Izvršitelj će obustaviti izvršenje ako izvršni poverilac ne dostavi dokaz da je izvršio uplatu predujma, u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Član 5

Nagrada za pojedinačno preduzete radnje, nagrada za uspešno sprovođenje izvršenja i naknada troškova naplaćuju se i u slučaju da izvršni dužnik, po prijemu zaključka izvršitelja, izvrši obavezu u roku za dobrovoljno izvršenje.

Ako izvršni dužnik dobrovoljno izvrši obavezu pre dostavljanja zaključka o sprovođenju izvršenja, ne naplaćuje se naknada za uspešno sprovođenje izvršenja.

Član 6

Kada izvršitelj preduzima određenu radnju preko izvršitelja sa drugog područja, nagradu za rad i naknadu troškova predujmljuje izvršni poverilac, a izvršitelj uplaćuje predujam na račun izvršitelja sa drugog područja.

Član 7

Za pripremanje i vođenje predmeta, donošenje zaključka za izvršenje u postupku za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga i za donošenje zaključka o predlogu za sprovođenje izvršenja u procenjivim predmetima, izvršitelju pripada nagrada prema vrednosti glavnog potraživanja:

Za pripremanje i vođenje predmeta i donošenje zaključka o predlogu za sprovođenje izvršenja u predmetima u kojima se ne može utvrditi vrednost glavnog potraživanja, izvršitelju pripada nagrada u iznosu od 95 bodova.

Za razmatranje sudskih spisa i spisa drugih državnih organa, izvršitelju pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana.

Za terensku proveru imovine izvršnog dužnika ili terensku proveru podataka o adresi izvršnog dužnika, izvršitelju pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana.

Za sastavljanje obrazloženih podnesaka koji se upućuju izvršnom poveriocu, izvršnom dužniku ili trećim licima, kao i drugih podnesaka, izvršitelju pripada nagrada u visini od 20% nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana.

Za prisustvo javnoj prodaji i preduzimanje radnje sprovođenja izvršenja izvan kancelarije, izvršitelju pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana za svaki započeti sat preduzimanja radnje.

Član 8

Izvršitelju pripada paušalna nagrada za sledeće radnje:

Izvršitelj nema pravo na nagradu iz stava 1. alineja prva ovog člana kada u ime izvršnog poverioca podnosi sudu predlog za pribavljanje izjave o imovini.

Za radnje propisane stavom 1. ovog člana, izvršitelj ne naplaćuje nagradu iz člana 7. ovog pravilnika.

Član 9

Kada u izvršenju učestvuje više izvršnih poverilaca ili više izvršnih dužnika, izvršitelju pripada pravo na uvećanje nagrade u visini od 50% za svaku sledeću stranku, a najviše do 300% nagrade za vrednost najvećeg glavnog potraživanja.

Za preduzete radnje izvan radnog vremena, izvršitelj ima pravo na uvećanje nagrade u visini od 50% iznosa nagrade za preduzetu radnju.

Za čuvanje stvari koje su predmet izvršenja, izvršitelj ima pravo na nagradu:

Član 10

Nagrada za uspešnost sprovođenja izvršenja, koja po okončanju izvršenja pripada izvršitelju, u procenjivim predmetima određuje se u sledećim iznosima:

Naplaćeni iznos potraživanja iz stava 1. ovog člana je naplaćeni iznos potraživanja umanjen za troškove postupka pred izvršiteljem koji su do tada nastali.

Uspešnim sprovođenjem izvršenja u predmetima u kojima se vrednost izvršene obaveze ne može utvrditi, smatra se izvršenje obaveze iz izvršne isprave od strane izvršnog dužnika.

Nagrada za uspešno sprovođenje izvršenja u slučaju iz stava 3. ovog člana iznosi 335 bodova.

Nagrada za uspešnost sprovođenja izvršenja umanjuje se:

Član 11

Naknada troškova izvršitelja nastalih u vezi sa sprovođenjem izvršnih radnji obračunava se na osnovu stvarnih troškova koji su bili potrebni za preduzimanje radnji sprovođenja izvršenja.

Član 12

Ako službenu radnju treba preduzeti izvan kancelarije izvršitelja, izvršitelju pripada naknada za odsustvovanje iz kancelarije u vrednosti od 10 bodova za svaki započeti sat odsustvovanja, a najviše do osam sati dnevno.

Za rad van mesta sedišta kancelarije izvršitelja, izvršitelju pripada naknada za prevoz, i to:

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".