POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava prva

OSNOVNE ODREDBE

Član 312.

Status izvršitelja

Izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena ovim zakonom.

Izvršitelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva čiji članovi mogu biti isključivo izvršitelji.

Izvršitelja imenuje ministar za područje višeg suda i područje privrednog suda.

Član 313.

Uslovi za imenovanje izvršitelja

Za izvršitelja može se imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da je poslovno sposobno;
 3. da je steklo diplomu pravnog fakulteta;
 4. da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog isustva na pravnim poslovima;
 5. da je dostojno da obavlja poslove izvršitelja;
 6. da je položilo ispit za izvršitelja;
 7. da se nad ortačkim društvom čiji je on ortak ne vodi stečajni postupak;
 8. da se protiv njega ne vodi istraga za krivično delo, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja.

Dostojnost za obavljanje poslova izvršitelja utvrđuje se u skladu sa opšte prihvaćenim moralnim normama i kodeksom profesionalne etike izvršitelja.

Ispit za izvršitelja sprovodi komisija koju imenuje ministar.

Program ispita za izvršitelja i način sprovođenja ispita, kao i sastav i način rada komisije za sprovođenje ispita, uređuje se aktom ministra.

Član 314.

Nespojivost poslova i obaveza prijavljivanja imovine

Sa obavljanjem poslova izvršitelja nespojivo je vršenje javne funkcije, upravne ili nadzorne funkcije u privrednim društvima, obavljenje poslova obezbeđenja, advokata i drugih pravosudnih profesija, kao i obavljanje drugih poslova koji su nespojivi sa obavljanjem poslova izvršitelja.

Zabrana iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na obavljanje naučnih, stručnih, umetničkih i obrazovnih aktivnosti, kao i obavljanje aktivnosti u Komori i međunarodnim udruženjima izvršitelja.

Akt kojim se bliže uređuje koji su drugi poslovi nespojivi sa poslovima izvršitelja donosi Komora, po pribavljenoj saglasnosti ministra.

Izvršitelj je dužan da prilikom imenovanja i jednom godišnje podnosi Komori izveštaj o svojoj imovini. Komora vrši proveru podataka iz izveštaja o imovini.

Akt kojim se uređuju sadržina, način podnošenja i provera podataka iz izveštaja o imovini iz stava 4. ovog člana donosi Komora, po pribavljenoj saglasnosti ministra.

Član 315.

Broj izvršitelja i sprovođenje konkursa

Broj izvršitelja određuje ministar.

Jedno mesto izvršitelja, određuje se, po pravilu, na 25.000 stanovnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ministar u zavisnosti od potreba ili na obrazložen predlog Komore može odrediti i veći broj izvršitelja.

Mesta izvršitelja popunjavaju se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje ministar.

Komisiju koja sprovodi konkurs imenuje ministar.

Komisija sastavlja listu sa predlogom za imenovanje kandidata i dostavlja je ministru.

Akt o uslovima i načinu održavanja konkursa, kao i sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs donosi ministar.

Član 316.

Imenovanje izvršitelja

Ministar u roku od 30 dana od prijema liste sa predlogom kandidata donosi rešenje o imenovanju izvršitelja. Rešenje o imenovanju izvršitelja dostavlja se izvršitelju i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pri imenovanju izvršitelja naročito se vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište izvršitelja.

Rešenje o imenovanju izvršitelja je konačni upravni akt.

Član 317.

Stupanje na dužnost

Izvršitelj stupa na dužnost danom polaganja zakletve pred ministrom.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se da ću poštovati Ustav, zakone i druge propise Republike Srbije i da ću dužnosti izvršitelja obavljati savesno, pošteno i nepristrasno."

Smatra se da izvršitelj nije imenovan ako bez opravdanih razloga ne stupi na dužnost u roku od dva meseca od dana prijema rešenja o imenovanju. Odluku o tome donosi ministar.

Izvršitelj ima pravo prigovora ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ministar može imenovati za izvršitelja drugog kandidata koji se prijavio na konkurs.

Član 318.

Uslovi za polaganje zakletve

Pre polaganja zakletve izvršitelj je dužan da:

 1. zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi mogao pričiniti trećem licu obavljanjem delatnosti, kao i o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit u slučaju njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka; 
 2. obezbedi kancelariju i opremu neophodnu za sprovođenje izvršenja;
 3. izradi službeni pečat i štambilj;
 4. dostavi pisanu izjavu da ispunjava sve uslove za izbor;
 5. dostavi pisanu izjavu o adresi poslovnog sedišta, sa dokazom da je obezbedio prostor za obavljanje delatnosti.

Član 319.

Podzakonski akti

Opšte uslove za zaključivanje ugovora o osiguranju i najniži iznos osiguranja iz člana 318. tačka 1) ovog zakona određuje ministar.

Uslovi koji se odnose na kancelariju i neophodnu opremu iz člana 318. tačka 2) ovog zakona propisuju se aktom Komore, uz saglasnost ministra.

Član 320.

Tabla, pečat, štambilj, potpis i legitimacija

Izvršitelj je dužan da na zgradi u kojoj se nalazi kancelarija izvršitelja ima istaknutu tablu koja sadrži naziv: "izvršitelj" i ime i prezime izvršitelja. Ukoliko se sedište izvršitelja nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, na tabli se naziv "izvršitelj" ispisuje i na jeziku nacionalne manjine.

Izvršitelj ima pečat koji sadrži naziv i grb Republike Srbije, ime i prezime izvršitelja, oznaku "izvršitelj" i sedište izvršitelja. 

Na oblik, izgled i veličinu pečata izvršitelja primenjuje se zakon koji uređuje pečat državnih i drugih organa.

Izvrštelj ima štambilj koji sadrži naziv Republike Srbije, ime i prezime izvršitelja, oznaku "izvršitelj" i sedište izvršitelja. Oblik, izgled i veličina štambilja uređuju se aktom ministra.

Ukoliko se sedište izvršitelja nalazi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, tekst pečata i štambilja ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Izvršitelj može imati samo jedan službeni pečat i štambilj.

Overeni otisak pečata, štambilja i overeni potpis izvršitelja deponuju se kod Ministarstva.

Izvršitelj ima legitimaciju koju izdaje Ministarstvo.

Izgled i sadržina legitimacije izvršitelja uređuje se aktom ministra.

Pečat, štambilj i legitimaciju izvršitelj može upotrebljavati samo za službene radnje koje preduzima u granicama svojih zakonskih ovlašćenja.

Član 321.

Razrešenje izvršitelja

Izvršitelj se razrešava dužnosti:

 1. ako se utvrdi da više ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti izvršitelja;
 2. ako prihvati bilo koju javnu funkciju, upravnu ili nadzornu funkciju u privrednim društvima ili obavlja poslove javnog beležnika i advokata, odnosno druge poslove koji su nespojivi sa poslovima izvršitelja;
 3. ako se utvrdi znatna nesaglasnost podataka iz izveštaja o imovini sa stvarnim stanjem imovine izvršitelja;
 4. ako mu bude izrečena disciplinska mera trajne zabrane obavljanja delatnosti izvršitelja;
 5. ako bude pravnosnažno osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim da obavljanje delatnosti izvršitelja;
 6. ako ne ispunjava obavezu stručnog usavršavanja u skladu sa aktom Komore.

Komora je dužna da odmah obavesti ministra, po saznanju razloga za razrešenje.

Član 322.

Rešenje o razrešenju izvršitelja

Rešenje o razrešenju izvršitelja donosi ministar i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Rešenje o razrešenju je konačni upravni akt i protiv njega se može voditi upravni spor.

U rešenju iz stava 1. ovog člana, ministar određuje drugog izvršitelja koji privremeno preuzima poslove razrešenog izvršitelja do imenovanja novog izvršitelja.

Član 323.

Prestanak obavljanja delatnosti na zahtev izvršitelja i zbog odlaska u penziju

Izvršitelj može podneti zahtev za brisanje iz imenika izvršitelja.

Izvršitelj je dužan da obavlja poslove izvršenja dok ministar ne donese odluku o imenovanju novog izvršitelja, a najduže 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana.

U slučaju odlaska u penziju izvršitelja, do imenovanja novog izvršitelja, poslove izvršitelja preuzima zamenik izvršitelja (u daljem tekstu: zamenik), a ako izvršitelj nema zamenika, predsednik Komore određuje privremenog zamenika.

Član 324.

Obaveza usavršavanja izvršitelja

Izvršitelj je obavezan da pohađa redovnu stručnu obuku.

Komora vodi evidenciju o pohađanju seminara i drugih oblika usavršavanja izvršitelja i o tome obaveštava Ministarstvo.

Program stručnog usavršavanja izvršitelja propisuje Komora.