POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava druga

OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Član 325.

Ovlašćenja izvršitelja

U predmetima izvršenja i obezbeđenja potraživanja, u skladu sa odredbama i ograničenjima propisanim ovim zakonom izvršitelj:

 1. postupa po predlogu za sprovođenje izvršenja i određuje način izvršenja, ako izvršni poverilac nije odredio način izvršenja;
 2. postupa po predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi ostvarenja novčanog potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga;
 3. dostavlja svoja akta, kao i podneske i sudske odluke po ovlašćenju suda;
 4. utvrđuje identitet stranaka i učesnika u postupku izvršenja;
 5. prikuplja podatke o imovinskom stanju izvršnog dužnika;
 6. donosi zaključke, sastavlja zapisnike, zahteve i službene beleške u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona;
 7. sprovodi popis, procenu imovine, plenidbu i prodaju pokretne imovine i nepokretnosti;
 8. o svom trošku i na svoju odgovornost poverava trećim licima prodaju imovine;
 9. prima i čuva popisanu ili obezbeđenu imovinu izvršnog dužnika, nalaže prenošenje vlasništva nad imovinom i obavlja deobu imovine i novčanih sredstava ostvarenih njenom prodajom;
 10. sprovodi iseljenje i druge izvršne radnje neophodne radi sprovođenja izvršenja, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 11. na zahtev izvršnog dužnika, odnosno izvršnog poverioca posreduje u cilju postizanja sporazumnog rešenja;
 12. prima i prenosi novčana sredstva, u skladu sa ovim zakonom;
 13. preduzima i druge radnje predviđene ovim zakonom.

Član 326.

Odgovornost za štetu

Izvršitelj je celokupnom svojom imovinom odgovoran za štetu koja tokom postupka izvršenja nastane njegovom krivicom.

Član 327.

Zaštita prava stranaka

Izvršitelj je dužan da u sprovođenju izvršenja postupa po odredbama ovog zakona, sudskim odlukama i uslovima određenim u izvršnoj ispravi kojima se ograničava izvršenje na određenim sredstvima i predmetima.

Izvršitelj je dužan da bez odlaganja nakon obavljanja svake radnje u izvršnom postupku beleži svoje aktivnosti u evidenciju iz člana 328. ovog zakona.

Izvršitelj je dužan da kao poslovnu tajnu čuva podatke do kojih dođe u obavljanju svoje delatnosti i ne sme ih koristiti radi pribavljanja koristi za sebe ili drugo lice.

Dužnost iz stava 3. ovog člana postoji i nakon prestanka obavljanja delatnosti izvršitelja.

Član 328.

Obaveza vođenja evidencije

Izvršitelj je dužan da vodi evidenciju predmeta po kojima postupa. Evidencija je javna i sadrži sledeće podatke:

 1. naziv suda koji sprovodi izvršni postupak ili postupak obezbeđenja;
 2. broj izvršnog predmeta, odnosno predmeta obezbeđenja;
 3. podatke o dužniku i poveriocu;
 4. datum prijema zahteva za sprovođenje izvršenja, odnosno obezbeđenja;
 5. predmet i sredstvo izvršenja, odnosno obezbeđenja potraživanja, ako je navedeno u rešenju o izvršenju; 
 6. zatraženi i uplaćeni iznos obezbeđenja i datum uplate;
 7. odluke koje donosi u toku postupka izvršenja i obezbeđenja;
 8. naplaćeni iznos duga;
 9. vreme i ishod sprovedenih izvršnih radnji, odnosno radnji obezbeđenja;
 10. podatke o licima koja su namirena i iznos namirenja;
 11. konačni iznos nagrade i naknade troškova izvršitelja;
 12. ukupan broj predmeta na godišnjem nivou u kojima je postupao.

Aktom ministra bliže se uređuje način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana, način pristupa evidenciji i postupanje sa evidencijom u slučaju smrti, razrešenja ili prestanka obavljanja delatnosti izvršitelja.

Član 329.

Upravljanje i raspolaganje novčanim sredstvima

Izvršitelj poseduje na svoje ime najmanje jedan bankovni račun na koji se isključivo uplaćuju novčana sredstva ostvarena u postupku izvršenja, odnosno obezbeđenja.

Izvršitelj poseduje i poseban račune za nagradu i naknadu troškova.

Izvršitelj je dužan da bez odlaganja uplaćena sredstva iz stava 1. ovog člana prenese na račun izvršnog poverioca.

Sredstva na računu iz stava 1. ovog člana ne mogu biti predmet plenidbe radi namirenja dugova izvršitelja.

Član 330.

Nagrada i naknada za obavljanje izvršnih radnji i obezbeđenje potraživanja

Izvršitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja.

Troškovi izvršitelja vezani za izvršni postupak su troškovi tog postupka.

Tarifu iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

Član 331.

Ortačko udruživanje izvršitelja

Izvršitelji mogu osnovati ortačko društvo i poslovati pod uslovima i u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Izvršitelji članovi ortačkog društva dužni su da vode posebnu i zajedničku evidenciju.

Član 332.

Pristup podacima

Državni organi, banke, poslodavci i druga pravna lica dužna su da na zahtev izvršitelja obezbede pristup podacima o određenom dužniku kojima raspolažu, a koji su neophodni za radnje izvršenja i obezbeđenja.