POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava treća

ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Član 333.

Zamenik izvršitelja

Izvršitelj može imati jednog ili više zamenika.

Lice koje ispunjava uslove iz člana 313. ovog zakona može biti imenovano za zamenika izvršitelja.

Zamenik može obavljati sve radnje izvršenja i obezbeđenja kao i izvršitelj. Zamenik potpisuje odluke koje donosi tokom obavljanja radnji izvršenja i obezbeđenja potraživanja svojim imenom i nazivom "zamenik izvršitelja".

Izvršitelj je odgovoran za rad svog zamenika i solidarno je odgovoran za štetu učinjenu njegovim radom.

Pri sprovođenju radnji izvršenja i obezbeđenja potraživanja zamenik koristi pečat i štambilj izvršitelja u čije ime postupa.

Pri sprovođenju radnji izvršenja i obezbeđenja potraživanja zamenik koristi legitimaciju čiji izgled i sadržinu propisuje ministar.

Odredbe ovog zakona o stupanju na dužnost, vršenju dužnosti, obuci, disciplinskoj odgovornosti izvršitelja i disciplinskom postupku, nespojivosti drugih funkcija i poslova sa ovlašćenjima izvršitelja, nadzoru nad radom izvršitelja i razrešenju izvršitelja shodno se primenjuju na zamenika.

Član 334.

Imenovanje zamenika

Zamenika imenuje ministar na predlog izvršitelja, a po prethodno pribavljenom mišljenju Komore.

Rešenje ministra o imenovanju zamenika je konačno.

Lice imenovano na funkciju zamenika stupa na dužnost danom polaganja i potpisivanja zakletve pred ministrom, koja glasi: "Zaklinjem se da ću poštovati zakone Republike Srbije i obavljati funkciju zamenika izvršitelja savesno, pošteno i nepristrasno".

Član 335.

Privremeni zamenik

U slučaju sprečenosti, izvršitelj koji nema zamenika, određuje privremenog zamenika, koji mora da ispunjava uslove za zamenika i o tome obaveštava Ministarstvo, Komoru i sud za čije područje je imenovan.

Ako izvršitelj ne imenuje privremenog zamenika u roku od osam dana, predsednik Komore određuje privremenog zamenika.

Član 336.

Pomoćnici izvršitelja

Izvršitelj može da zaposli ili angažuje treća lica koja u ime i za račun izvršitelja sprovode pojedine radnje izvršenja i obezbeđenja.

Izvršitelj odgovara za štetu koju ta lica učine pri obavljanju pojedinih izvršnih radnji.

Lica iz stava 1. ovog člana su dužna da čuvaju poslovnu tajnu pod istim uslovima koji važe za izvršitelja.