POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava četvrta

IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Član 337.

Imenik izvršitelja i zamenika i imenik ortačkih društava izvršitelja

Ministarstvo vodi imenik izvršitelja i zamenika, u koji se upisuju:

  1. ime, datum rođenja, matični broj (JMBG), poreski identifikacioni broj (PIB) i sedište izvršitelja, kao i ime, datum rođenja i JMBG njegovog zamenika;
  2. datum imenovanja i datum stupanja na dužnost izvršitelja, odnosno zamenika, kao i datum razrešenja;
  3. sud za čije je područje izvršitelj imenovan;
  4. disciplinske mere izrečene izvršitelju, odnosno zameniku; 
  5. drugi podaci određeni propisima.

Ministarstvo vodi i imenik ortačkih društava izvršitelja, u koji se upisuju:

  1. poslovno ime ortačkog društva, poreski identifikacioni broj (PIB) i sedište;
  2. datum i broj rešenja o upisu, odnosno brisanju iz nadležnog registra;
  3. podaci o osnivačima;
  4. drugi podaci određeni propisima.

Izvršitelj, odnosno zamenik dužan je da u roku od osam dana prijavi promene podataka unetih u imenik.

Sadržina i način vođenja imenika iz st. 1. i 2. ovog člana, bliže se uređuju aktom ministra.