POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava peta

KOMORA

Član 338.

Komora

Komora je profesionalno udruženje u koje se udružuju svi izvršitelji i zamenici upisani u imenik.

Komora posluje kao neprofitno udruženje.

Komora ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i statutom Komore (u daljem tekstu: Statut).

Sedište Komore je u Beogradu.

Nadzor nad radom Komore obavlja Ministarstvo.

Član 339.

Delokrug poslova

Komora:

 1. donosi Statut, kodeks profesionalne etike izvršitelja i druge akte, u skladu sa zakonom i Statutom;
 2. čuva ugled, čast i prava profesije izvršitelja;
 3. stara se da izvršitelji savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove; 
 4. predstavlja izvršitelje kod državnih organa radi zaštite prava i interesa profesije;
 5. stara se o stručnom usavršavanju izvršitelja i organizuje stručne skupove, seminare i savetovanja u oblasti izvršenja;
 6. vodi pomoćni imenik izvršitelja i zamenika, kao i imenik ortačkih društava izvršitelja;
 7. uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komorama izvršitelja drugih zemalja;
 8. obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom.

Član 340.

Statut

Statutom i drugim opštim aktima Komore uređuje se organizacija i poslovanje Komore, način izbora organa Komore i druga pitanja od značaja za rad Komore.

Ministar daje saglasnost na Statut i druge opšte akte Komore.

Član 341.

Organi

Organi Komore su: skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor i predsednik Komore.

Član 342.

Skupština

Članovi Skupštine Komore su izvršitelji i zamenici upisani u imenik.

Skupština Komore:

 1. donosi Statut, kodeks profesionalne etike izvršitelja i druge akte Komore;
 2. bira članove izvršnog i nadzornog odbora, predsednika Komore i članove drugih organa Komore;
 3. odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

Član 343.

Izvršni odbor

Izvršni odbor Komore ima pet članova.

Izvršni odbor:

 1. predlaže Statut i druge opšte akte Komore;
 2. priprema sednice skupštine Komore;
 3. stara se o poslovanju Komore;
 4. odlučuje o visini članarine i načinu njenog plaćanja;
 5. obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

Član 344.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada i finansijskim poslovanjem Komore.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Član 345.

Predsednik Komore

Predsednik Komore predstavlja i zastupa Komoru.

Predsednik Komore:

 1. predstavlja Komoru;
 2. stara se da Komora radi i posluje u skladu sa zakonom i Statutom;
 3. izvršava odluke organa Komore u skladu sa Statutom;
 4. vrši druge poslove određene zakonom i Statutom.