POČETNA
KONTAKT

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI IZVRŠITELJA

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI IZVRŠITELJA

Glava četvrta
IMENIK IZVRŠITELJA I ZAMENIKA
I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Glava peta
KOMORA

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM
I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

IZVRŠITELJI

Deo sedmi zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava šesta

NADZOR NAD RADOM I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

Član 346.

Nadzor nad radom izvršitelja koji vrši Ministarstvo

Nadzor nad zakonitošću rada izvršitelja vrši Ministarstvo, po službenoj dužnosti ili na predlog predsednika suda za čije područje je izvršitelj imenovan, predsednika Komore, kao i po inicijativi stranaka i učesnika u postupku.

Ministarstvo je ovlašćeno da:

 1. izvrši uvid u poslovne knjige, evidenciju, spise i uskladištene stvari;
 2. zahteva od izvršitelja sve neophodne podatke o njegovom poslovanju;
 3. pribavi od nadležnih organa i organizacija podatke o poslovanju izvršitelja.

U okviru vršenja nadzora nad zakonitošću rada izvršitelja ovlašćeno službeno lice Ministarstva može naložiti mere za otklanjanje nedostataka u radu izvršitelja i rok za postupanje po merama, kao i podneti predlog za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 347.

Nadzor nad radom izvršitelja koji vrši Komora

Nadzor nad radom izvršitelja obavlja i Komora.

Komora obavlja nadzor po službenoj dužnosti, najmanje jedanput godišnje.

Komora može obaviti nadzor i po pritužbama stranaka i učesnika u postupku.

Komora može da ostvari uvid u: predmete, podatke i drugi arhivski materijal izvršitelja; raspolaganje uskladištenim stvarima i novcem uplaćenim na ime obezbeđenja; priznanice za naplaćene iznose na ime nagrade i naknade izvršitelja, kao i da preduzme sve druge radnje, u skladu zakonom i drugim propisima.

Komora je ovlašćena da naloži izvršitelju otklanjanje nedostataka u određenom roku i da pokrene disciplinski postupak.

Aktom Komore bliže se propisuje način vršenja nadzora nad radom izvršitelja koji obavlja Komora.

Član 348.

Izveštaj o poslovanju

Izvršitelj je dužan da jednom godišnje podnese izveštaj o poslovanju Ministarstvu i Komori.

Akt o načinu izveštavanja i sadržini izveštaja donosi ministar.

Godišnji izveštaj mora da sadrži sledeće podatke:

 1. ukupan broj predmeta u toku;
 2. ukupan broj rešenih predmeta;
 3. ukupan broj nerešenih predmeta na kraju godine;
 4. odnos ukupnog iznosa sredstava ostvarenih izvršnim radnjama i ukupnog iznosa potraživanja.

Podaci iz godišnjeg izveštaja izvršitelja objavljuju se na internet stranici Ministarstva i Komore i dostupni su javnosti sve do objavljivanja podataka za narednu godinu.

Član 349.

Disciplinska odgovornost izvršitelja

Izvršitelj odgovara ako svojim postupcima u vršenju svoje delatnosti krši odredbe ovog zakona i drugih propisa, ako ne ispunjava svoje obaveze propisane Statutom i drugim aktima Komore i ako bilo kojim svojim postupkom vređa čast i ugled profesije izvršitelja.

Odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost izvršitelja.

Član 350.

Disciplinske povrede

Disciplinske povrede izvršitelja su:

 1. svesno prikrivanje zakonske smetnje koja je uslov za imenovanje;
 2. obavljanje delatnosti nespojivu sa ugledom, čašću i nezavisnošću izvršitelja;
 3. ponavljanje disciplinskih povreda, pre brisanja izrečene mere iz evidencije;
 4. preduzimanje radnji u postupku i pored postojanja razloga za isključenje;
 5. povreda dužnost čuvanja službene tajne;
 6. prekoračenje ovlašćenja poverenih zakonom;
 7. naplata veće nagrade ili naknade troškova nego što je propisano;
 8. nuđenje usluga;
 9. neuredno vođenje knjiga i evidencija;
 10. vođenje postupka na jeziku koji nije u službenoj upotrebi;
 11. postupanje sa stvarima i novčanim sredstvima u postupku suprotno zakonu ili ovlašćenju stranaka;
 12. odbijanje bez opravdanog razloga dužnosti privremenog zamenika određenog odlukom Komore;
 13. javno iznošenje ličnih, porodičnih i materijalnih prilika stranaka do kojih je došao u vršenju delatnosti izvršitelja;
 14. neplaćanje doprinosa Komori tri meseca uzastopno ili šest meseci sa prekidima u toku kalendarske godine;
 15. odbijanje bez opravdanog razloga da se stručno usavršava;
 16. povrede dužnosti utvrđenih drugim propisima.

Član 351.

Disciplinske mere

Disciplinske mere za disciplinske povrede su:

 1. opomena;
 2. javna opomena;
 3. novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara;
 4. zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine;
 5. trajna zabrana obavljanja delatnosti izvršitelja.

Ministarstvo može izreći meru privremene zabrane obavljanja delatnosti izvršitelja za vreme trajanja disciplinskog postupka.

Novčana kazna iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Podaci o izrečenim disciplinskim merama iz stava 1. tač. 2) do 5) i stava 2. ovog člana se objavljuju se na internet stranici Ministarstva i Komore.

Član 352.

Izricanje disciplinskih mera

Prilikom izricanja disciplinskih mera uzimaju se u obzir sve okolnosti koje mogu da utiču na vrstu mere i visinu novčane kazne, a naročito težina i posledice disiplinske povrede, učinjena šteta, stepen odgovornosti i ranije izrečene disciplinske mere.

Podaci o disciplinskim postupcima i izrečenim merama upisuju se u imenik izvršitelja i zamenika.

Član 353.

Disciplinski komisija

Disciplinska komisija sprovodi disciplinski postupak radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti izvršitelja i izriče disciplinske mere, u skladu sa ovim zakonom.

Član 354.

Sastav disciplinske komisije

Disciplinsku komisiju čini pet članova koje imenuje ministar, i to: dva člana iz reda izvršitelja koje predlaže Komora, jedan član iz reda sudija sa iskustvom u postupcima izvršenja koga predlaže Visoki savet sudstva i dva člana iz reda državnih službenika Ministarstva.

Članovi disciplinske komisije imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Član 355.

Disciplinski postupak

Predlog za pokretanje disciplinskog postupka mogu podneti Ministarstvo, predsednik suda za čije područje je izvršitelj imenovan i predsednik Komore, a na osnovu izvršenog nadzora, kao i pritužbi i inicijativa stranka u postupku, njihovih zastupnika i punomoćnika.

U disciplinskom postupku izvršitelju protiv koga je postupak pokrenut mora se omogućiti da se izjasni o navodima iz predloga za pokretanje disciplinskog postupka.

Nakon sporovodenog disciplinskog postupka, disciplinska komisija donosi odluku.

Disciplinski postupak se bliže uređuje aktom ministra.

Član 356.

Odluka disciplinske komisije

Odluka disciplinske komisije je konačna.

Protiv konačne odluke disciplinske komisije može se pokrenuti upravni spor.

Član 357.

Zastarelost

Rok zastarelosti za pokretanje disciplinskog postupka je šest meseci od dana saznanja za povredu, a najduže jednu godinu od dana kada je povreda učinjena.

Vođenje disciplinskog postupka zastareva u roku od jedne godine od dana pokretanja disciplinskog postupka.

Izrečena disciplinska mera ne može se izvršiti kada protekne jedna godina od dana konačnosti ili pravnosnažnosti odluke o izrečenoj disciplinskoj meri.